Evoluţia principalilor indicatori ai pieţei muncii, conform datelor din AMIGO, este prezentată detaliat în Anexele 3a Amigo, 3a Amigo nivel de educație şi 3b Amigo detalieri vârstă. În 2015, în Regiunea Nord-Vest  rata de ocupare a populaţiei cu vârsa de muncă (15-64 ani) a fost de 63,4 %, iar rata şomajului BIM de 4,6%. Nivelul ratei de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă se situează la o distanţă de 6,6 puncte procentuale faţă de ţinta națională de 70% stabilită pentru anul 2020 (Ținta EU a ratei de ocupare a populației 20-64 ani pentru 2020 stabilită prin Strategia Europa 2020 este de 75%).

Populaţia activă totală din regiunea Nord-Vest  număra în 2015, 1204 mii persoane, reprezentând 13,15% din populaţia activă a ţării. În perioada analizată (2002-2015), populaţia activă a regiunii înregistrează o scădere până în 2005, apoi o creștere până în 2008, când înregistrează cel mai mic număr (1172 mii persoane), după care scade iarăși până în 2011. În perioada 2011 – 2014 populația activă  crește, fără a atinge nivelul anului 2002  și scade puțin în anul 2015.

38

În perioada 2011-2014, pentru femei, s-a înregistrat reducerea populaţiei active, în timp ce la bărbați aceasta a crescut de la 642 la 680 mii persoane. Pe medii rezidenţiale: în timp ce în mediul urban populaţia activă a crescut în intervalul 2011-2014, de la 637 la 668 mii persoane, având o mică scădere în anul 2015,  în mediul rural a înregistrat o scădere în tot intervalul 2011-2015.

În ceea ce privește Rata de activitate pentru grupa de vârsta 15-24 ani, aceasta este cea mai dezavantajată grupă de vărstă având  o pondere  de 26,4 % în totalul populației,  fiind mai ridicată pentru barbati (30,8%) și mai mică în mediul urban dacât în rural, cel 33% fata de 20,1%).

Creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu studii superioare de la 14,5% în 2008 la 20,5% în 2015 poate fi interpretată ca o tendinţă de îmbunătăţire a calităţii locurilor de muncă și a anticipării estimărilor anului 2020, cu privire la continuarea tendinței de creare de locuri de muncă care să solicite un nivel de educație ridicat, ponderea populaţiei ocupate cu studii superioare în total populație ocupată trebuie să își continue evoluția ascendentă. Rata de ocupare la femei cu studii superioare a fost de 23,8%  în 2015 față 18% la bărbați, în schimb în cazul studiilor medii și a a celor cu nivel scăzut de educație rat de ocupare a fost mai mare la bărbați.

Structura pe medii rezidenţiale a ocupării în 2015 indică diferențe substanțiale între rural şi urban:

          doar 8,5 %  din populaţia ocupată din mediul rural are studii superioare (faţă de 30,2% în urban)

          54,7% din populaţia ocupată din mediul rural are un nivel mediu de pregătire (liceal/postliceal/profesional sau de ucenici) – faţă 63,4 % în urban.

          O mare  parte din populaţia ocupată din mediul rural (36,8%)  are un nivel scăzut de educaţie (gimnazial/primar sau mai puţin) – faţă de numai 6,4 % în urban