REZULTAT 1. Analiza funcțională a sistemului de educație și formare profesională pe patru dimensiuni: cadrul de dezvoltare, structura organizațională, managementul financiar și managementul resurselor umane

MOTIVAȚIA R1: Realizarea unei analize preliminare a sistemului de educație și formare profesională, ca document suport, necesar analizelor de context aferente R2

În etapa inițială a proiectului, în colaborare cu Banca Mondială, CNDIPT a elaborat o analiză funcțională  a sistemului de educație și formare profesională care a cercetat următoarele dimensiuni:

 • Structura instituțională a întregului sistem și măsura în care responsabilitatea pentru planificarea și implementarea politicilor este coordonată între diferitele instituții cu atribuții în cadrul sistemului;
 • Structura organizațională a CNDIPT și impactul potențial asupra unei coordonări și implementări eficiente ale politicilor;
 • Analiza continuității politicilor și a responsabilităților în interiorul sistemului;
 • Sisteme de management și cultura privind coordonarea politicilor și luarea deciziilor.

În a doua jumătate a proiectului s-a derulat activitatea de analiză funcțională pe cele patru dimensiuni si elaborarea raportatelor de rezultat care au inclus:

 • Analiza cadrului existent, a definirii performanței sistemului și monitorizării acesteia de către CNDIPT;
 • Analiza managementului financiar, bugetarea și raportarea eficientă pentru susținerea implementării politicilor la nivelul CNDIPT;
 • Analiza managementului resurselor umane la nivelul CNDIPT

Care au fost ulterior transpunse într-un proiect de Raport privind Analiza Funcțională a Subsectorului Învățământ Profesional și Tehnic din România.

Activitate în curs de desfășurare

technology-3224644_960_720

photo-1518826778770-a729fb53327c

REZULTAT 2. Elaborarea proiectului Strategiei pentru Infrastructura Educațională

MOTIVAȚIA R2: Realizarea Strategiei pentru modernizarea infrastructurii educaționale asigură coerența și consecvența intervențiilor la nivelul infrastructurii educaționale în perioada 2014-2020, în special pentru fondurile alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 precum și asigurarea unei viziune globală pe termen lung 2025-2030, asupra dezvoltării/consolidării infrastructurii educaționale și a formării profesionale inițiale și continue.

Obiectivul principal al proiectului de Strategie privind modernizarea infrastructurii educaționale 2018-2023 a fost acela de a asigura criterii cuantificabile de prioritizare a investițiilor în infrastructură care să contribuie la îmbunătățirea accesului la educație și la îmbunățățirea calității și relevanței serviciilor furnizate de către unitățile de educație și formare profesională.

Strategia a fost elaborată în baza unei analize multidimensionale a sistemului de educație și formare profesională din România din perspectiva a patru dimensiuni:

 • Analiza nevoilor de ansamblu ale instituțiilor de educație și formare profesională pentru a oferi învăţământ de calitate (de la nivel ante-preșcolar la învățământ terţiar);
 • Identificarea tendințelor demografice;
 • Existența de alternative pentru  transport elevi;
 • Cunoașterea nevoilor de competențe solicitate pe piaţa forţei de muncă

Realizarea proiectului de strategie pentru infrastructura educațională a fost supus unui amplu proces de consultare ce a inclus următoarele etape:

 • Elaborarea unui plan al proiectului de Strategie pentru Infrastructura Educațională
 • Elaborarea unei versiuni draft a proiectului de Strategie pentru Infrastructura Educațională
 • Etapă de consultare publică privind proiectul de Strategie pentru Infrastructura Educațională și integrare a feedbackului primit;

Strategia pentru Infrastructura Educațională pentru perioada 2018-2023, în forma sa actuală, se află în consultare publică pe site-ul MEN și poate fi accesată aici.

Detalii suplimentare pot fi găsite în documentele suport:

Raportul consultărilor publice privind proiectul de Strategie pentru Infrastructura Educațională

Analiza multidimensională a educației și formării din perspectiva utilizării datelor în luarea deciziilor strategice privind investițiile în infrastructură

Analiză privind condițiile și alternativele de transport școlar

Studii și rapoarte suport în realizarea Strategiei României privind investițiile în infrastructura unităților de învățământ

 

Activitate finalizată

REZULTAT 3. Realizarea unui sistem informațional geospațial (SIG) al infrastructurii educaționale dezvoltat pentru asigurarea unui proces decizional pe baza unor date concrete

MOTIVAȚIA R3: Instrumentul GEIS  a permis și permite experților care lucrează în domeniul educației să aibă acces, în timp real la date cheie, actuale despre starea infrastructurii educaționale din România, la nivel de județ, comună şi școală.

Dezvoltarea Sistemul Informatic Geospaţial pentru Educaţie (GEIS) a fost realizată împreună cu experţii Băncii Mondiale, iar structura conceptuală a sistemului informațional geospațial al infrastructurii educaționale şi etapele metodologice de realizare a acesteia au inclus etape de culege și intregrare date până la testare și validare.

GEIS  permite utilizatorilor accesul la date și hărți care sumarizează prezentări statistice generale a statutului infrastructurii în sistemul educaţional cât şi al gradului de ocupare al şcolilor dar şi o prezentare detaliată a acestor elemente, la nivel de judeţ, comună şi şcoală. Utilizatorii pot accesa, vizualiza diferite tipuri de informații sub forma unor hărţi interactive şi manipula datele prezentate pentru a extrage informaţiile de interes sub forma de hărţi  sau rapoarte printate.
Aplicația Sistemul Informatic Geospaţial pentru Educaţie se accesează aici.

Tot în cadrul activității  A3 s-a realizat în colaborare cu Banca Mondială un Raport cu recomandări pentru îmbunătățirea actualelor sisteme de management al informațiilor.

Activitate finalizată

pic-news

photo-1509869175650-a1d97972541a-1

REZULTAT 4.  Reglementări actualizate privind standardele de cost pentru obiectivele de investiții educaționale în infrastructură (școli, grădinițe, etc.)  finanțate din fonduri publice

 

MOTIVAȚIA R4: Stabilirea variantelor finale  aferente standardelor de cost pentru obiectivele de investiții educaționale va permite o mai bună aliniere a costurilor investițiilor în infrastructura educațională la nivel național.

Standardele de cost actualizate în cadrul proiectului au contrubuit la eficientizarea atât a bugetului cât și a execuției bugetare din fonduri publice a programelor de investiții în infrastructura din educație, în fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții similare și la orientarea și asigurarea sprijinului membrilor comisiilor de evaluare în analiza ofertelor. În analiza standardelor de cost a fost analizat contextul reglementărilor la nivel național și a fost comparat cu reglementări din alte țări europene. În prima etapa echipa Infraed alături de experții Băncii Mondiale au realizat o analiză a  dispersiei costurilor unitare în perioada 2013-2015 urmată de o versiune intermediară și apoi finală a standardelor de cost pentru obiectivele de investiții educaționale.

Raport privind costurile estimate pentru investițiile în infrastructura unităților de învățământ

Activitate finalizată

REZULTAT 5. Studiu de monitorizare privind implementarea intervențiilor (inclusiv prin programe, proiecte și acțiuni) în baza propunerilor formulate în strategia națională a infrastructurii în educație.

MOTIVAȚIA R5: Cercetare pentru monitorizarea implementării strategiei pentru infrastructura educațională

În cadrul proiectului s-au colectat date privind intervențiile efectuate la nivelul politicilor, programelor și proiectelor finanțate sau propuse spre finanțare. Datele colectate în urma aplicării de interviuri și chestionare au fost analizate, contribuind astfel la realizarea studiului de monitorizare a implementării strategiei pentru infrastructura educațională.

Strategia privind infrastructura educațională a fost predată în mod formal MEN în luna noiembrie 2017. În perioada ulterioară echipa INFRAED a asigurat suport în activități de completare și modificarea anumitor secțiuni din cadrul Strategie și a Notei de fundamentare în funcție de observații și sugestiile de revizuire primite de la direcțiile de avizare din cadrul MEN. Aceasta este în curs de verificare în cadrul MEN.

Activitate în curs de desfășurare

REZULTAT 6. Activități de formare a grupului țintă

MOTIVAȚIA R6: Formarea reprezentaților MEN, CNDIPT și ISJ va permite acestora să ia decizii informate prin folosirea sistemelor informatice dezvoltate în cadrul proiectului

Grup țintă:

 • 60 reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice centrale (MEN și CNDIPT);
 • 84 reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare;

În cadrul activității de formare urmează să fie pregătiți  un numărde 144 de beneficiari,  reprezentanți ai ISJ, MEN și CNDIPT. În perioada aprilie – iunie 2018, respectiv în perioada 23 ‐24 aprilie 2018 si 25‐26 aprilie 2018 au fost organizate 2 sesiuni de formare pentru un număr de 60 de persoane selectate din cadrul CNDIPT și MEN. Sesiunile de formare au fost organizate în București la sediul Băncii Mondiale.

Sesiunile pentru restul de participanti, respectiv cei 84 de reprezentanti de la nivelul Inspectoratelor scolare vor fi organizate ulterior, momentan fiind întreprinse măsurile pentru identificarea reprezentanților, formarea grupelor și distribuția acestora în cadrul atelierelor.

În plus, reprezentanții CNDIPT și MEN urmează să beneficieze, tot în cadrul proiectului, de  o serie de sesiuni de formare prin intermediul cărora să își dezvolte capacitatea instituțională. Formarea va fi susținută de reprezentanții ai Băncii Mondiale și va urmări nevoile de formare identificate în urma unei cercetări.

Activitate în curs de desfășurare

REZULTAT 7. Portal de informare asupra parcursului educațional în învățământul profesional și tehnic

MOTIVAȚIA R7: Prin intermediul platformei de prezentare un număr mai mare de beneficiari și stakeholderi vor fi informați despre activitatea desfășurată în cadrul proiectului. Aceasta va include și un modul de comunicare adițional care să sumarizeze totalul ofertelor educaționale pentru ÎPT la nivel național.

Platforma reunește toate informațiile necesare pentru a fi la curent cu cele mai recente oferte de învățământ profesional, noutățile din domeniu, actele normative emise de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, tot ceea ce trebuie știut despre calificări și toate documentele necesare elevilor (fișe de înscriere, contracte de pregătire practică etc.), profesorilor (curricula) și companiilor pentru a avea o bună  orientare în alegerea meseriei.

În cadrul A7 s-au derulat activități de  pregătire conținut pentru harta calificărilor de pe platforma alegetidrumul.ro și dezvoltarea conținutului aferent unui modul de informare cu privire la oferta educațională pe care fiecare calificare școlarizată în IPT le asigură. Conținutul actual împreună cu noul modul de comunicare adițional urmează să fie accesibile pe platforma alegetidrumul.ro, în perioada următoare.

Activitate în curs de desfășurare

pexels-photo-196655

explore-1-1

Rezultat 8. Realizarea 8 PRAI actualizate şi monitorizate anual

MOTIVAȚIA R8:  Realizarea PRAI  a determinat o mai bună corelare a ofertei învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de  creşte a contribuţiei învăţământului superior la dezvoltarea regională, în perspectiva anului 2025.

24 de experţi (câte 3 din fiecare regiune de dezvoltare, din care 2 experţi în domeniul IPT şi 1 expert în domeniul învăţământului superior) sub conducerea expertului coordonator sprijinit în activitatea sa de către expertul tehnic au redactat cele 8 PRAI. Documentele si anexele PRAI au inclus obiectivele majore de dezvoltare strategică a ÎPT, ce constau în creşterea contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă.

În perioada următoare vor fi actualizare și monitorizare PRAI – pentru secțiunile de învățământ superior ținând cont și de cele mai recente modifcări legislative din domeniu.

Planurile Regionale de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) 2016-2025 pot fi accesate la acest link.

Activitate în curs de desfășurare

REZULTAT 9. Personal din CNDIPT, MEN și ISJ instruire pe activități specifice sectorului educațional

MOTIVAȚIA 9: Formarea reprezentaților ISJ/ MEN/ CNDIPT

În cadrul proiectului  în perioada urmtătoare se vor realiza o serie de seminarii  de instruire a personalului CNDIPT, MEN și ISJ cu privire la  folosirea metodologiilor şi instrumentelor elaborate cu privire la educația și formarea profesională în România, a utilizării documentelor de planificare strategică de la nivel regional – PRAI precum și a portalului dedicat oportunităților locale din domeniul ÎPT.

Activitatea se află în curs de implementare. Până la acest moment s-au derulat activități de reanalizare a pachetelor de servicii de organizare pentru sesiunile de formare, activități de elaborare a programelor de formare.

Activitate în curs de desfășurare

REZULTAT 10. Campanie de informare şi publicitate proiect

MOTIVAȚIA 10: Diseminare, informarea şi promovare a rezultatelor proiectului şi a modului în care acestea au impact asupra sistemului de educație şi formare

Activitățile de promovare s-au  desfășurat pe toată perioada de implementare a proiectului și fost adaptate diferitelor categorii de public: elevi, părinţi, şcoli, companii şi publicul larg. S-au utilizat atât materiale tipărite cât şi metode de promovare în mediul online, cât şi acțiuni specifice mass-media și PR. Cele mai frecvente canale de comunicare publică au fost reprezentate de pagina de Facebook a proiectului, secțiunea de noutăți publicată în cadrul website-ului precum și prin intermediul actualizării portalului alegetidrumul.ro.

Campania de comunicare a inclus și actualizarea websiteului și realizarea de materiale de grafică și design pentru a genera vizibilitatea proiectului:

Activitate în curs de desfășurare