Scop și obiective specifice

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea și introducerea de strategii, mecanisme, standarde şi proceduri comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale de alocare a resurselor financiare pentru investițiile în infrastructura publică de învățământ.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. A) Optimizarea alocării de resurse financiare și de investiții în infrastructura educațională prin elaborarea unei strategii naționale consultate public, ce asigură decizii informate, bazate pe date concrete rezultate din studii și analize.
  2. B) Creșterea capacităţii administraţiei publice de asigurare a transparenței procesului decizional, orientat către cetățean și corelat cu piața muncii, pentru învăţământul profesional şi tehnic.
  3. C) Creșterea capacității planificare strategică la nivel central și local, de implementare, monitorizare şi evaluare a strategiilor, mecanismelor, standardelor şi procedurilor cu privire la educaţia şi formarea profesională şi investițiile în infrastructura de educație.

De altfel, Comisia Europeană, în Documentul Commission Services Position Paper privind Acordul de Parteneriat 2014-2020, recomandă:

  • Sprijinirea infrastructurii educaţionale printr-o strategie naţională şi prin planificarea nevoilor de formare la nivel local;
  • Punctul de plecare pentru strategie şi planificare ar trebui să se bazeze pe o cartografiere a structurilor existente și a adecvării acestora, în funcție de tendințele demografice proiectate ale populației școlare şi de capacitatea de răspuns a sistemului de educaţie şi formare profesională la nevoile pieţei muncii.

Capacitatea de răspuns a sistemului de educaţie şi formare profesională la nevoile pieţei muncii este analizată în documente de planificare strategică a ofertei de educaţie şi formare profesională prin învăţământul profesional şi tehnic elaborate la nivel regional şi judeţean: Planurile Regionale de Acţiune pentru Învăţământ, Planurile Locale de Acţiune pentru Învăţământ.  Planurile Regionale de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) sunt documente de planificare strategică a nevoilor de formare care au drept scop îmbunătăţirea corelării dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de creştere a contribuţiei învăţământului superior la dezvoltarea regională, la orizontul anului 2020 şi în perspectiva anului 2025.

În acest context, ţinând cont de prevederile OMECS nr. 4456 din 8 iulie 2015 precum şi de faptul că s-au produs o serie de modificări legislative privind învăţământul, în general şi învăţământul profesional şi tehnic, în special, se resimte nevoia acută de a revizui atât metodologia pe baza căreia se actualizează documentele de planificare strategică PRAI cât şi PRAI-urile.

De asemenea, este necesar ca membrii Consorţiilor regionale să fie sprijiniţi prin activităţi de formare pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a acestor structuri manageriale participative consultative în scopul elaborării documentelor de planificare strategică, PRAI, având în vedere atât modificările de compoziţie instituţională a Consorţiilor regionale ca urmare a OMECS nr. 4456, cât şi modificările legislative apărute în ultimul timp şi cele în curs de apariţie.