Rezultate anticipate

InfraEd va contribui la atingerea obiectivului specific “Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri”, prin contribuțiile pe care le aduce la rezultatele așteptate de program, după cum urmează:

Rezultat 1 al proiectului. O analiză funcțională a sistemului de educație și formare profesională pe patru dimensiuni: cadrul de dezvoltare, structura organizațională, managementul financiar și managementul resurselor umane.

Contribuția la R1: Planificarea strategică și bugetarea pe programe în autoritățile și instituțiile publice centrale sunt  realizate pe baza metodologiilor și instrumentelor comune.

Rezultat 2 al proiectului. O strategie națională (proiect) privind Infrastructura educațională elaborată și care acoperă comprehensiv toate ciclurile de învățământ, strategie supusă unui amplu proces de consultare.

Elaborarea Strategiei Naționale pentru Infrastructura Educaționale se va face prin respectarea elementelor de conținut prevăzute în Hotărârea de Guvern 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, respectiv:

  • informații generale relevante;
  • rezultatele cercetărilor, studiilor și documentarilor științifice efectuate;
  • descrierea succintă a soluțiilor și a variantelor propuse;
  • descrierea impactului social și economic asupra mediului de afaceri sau asupra mediului înconjurător, după caz;
  • descrierea activităților planificate pentru desfășurarea discuțiilor publice;
  • prezentarea informațiilor privind estimările financiare;
  • concordanța cu legislația comunitara și cu cea națională;
  • măsuri de implementare a modificărilor propuse;
  • rezultate așteptate în urma implementării modificărilor propuse
  • respectarea condiționalităților CE: investițiile în infrastructură vor fi completate de măsurile FSE menite să îmbunătățească accesul și participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de învățământ primar, gimnazial, liceal/profesional și terțiar și rezultatele acestora la aceste niveluri de învățământ, îndeosebi ale persoanelor care provin din mediul rural, dar și ale persoanelor de etnie romă și ale altor grupuri dezavantajate.

Contribuția la R2: Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex ante a impactului.

Rezultat 3 al proiectului. Un sistem informațional geospațial al infrastructurii educaționale dezvoltat pentru asigurarea unui proces decizional pe baza unor date concrete.

Rezultat 4 al proiectului. Reglementări actualizate privind standardele de cost pentru obiectivele de investiții educaționale (școli, grădinițe, etc.) finanțate din fonduri publice.

Standardele de cost actualizate vor contribui la eficientizarea atât a bugetului cât și a execuției bugetare din fonduri publice a programelor de investiții în infrastructura din educație, în fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții similare și la orientarea și asigurarea sprijinului membrilor comisiilor de evaluare în analiza ofertelor. De asemenea, noi standarde vor oferi un sprijin mai bun inclusiv operatorilor economici în vederea elaborării ofertelor pentru contractarea lucrărilor de construcții în educație.

Contribuția la R4: Cadru pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local și pentru creșterea calității serviciilor publice implementat.

Rezultat 5 al proiectului. Un studiu de monitorizare privind implementarea intervențiilor (inclusiv prin programe, proiecte și acțiuni) în baza propunerilor formulate în strategia națională a infrastructurii în educație.

Contribuția la R5: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite  pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific.

Rezultat 6 al proiectului. Personal din MECS, inspectorate școlare, CNDIPT instruit în folosirea instrumentului de evidență a infrastructurii educaționale, a sistemului informațional geospațial cât și în monitorizare și evaluare de politici, programe, proiecte.

Rezultat 7 al proiectului. Instrument de informare și consultare la dispoziția cetățenilor, companiilor și școlilor privind oportunitățile de educaţie şi formare profesională prin  ÎPT.

Informarea şi consultarea factorilor interesaţi cu privire la oportunităţile de educaţie şi formare profesională prin IPT vizează relevanţa ofertei de formare profesională din punct de vedere al corelării acesteia cu cerinţele pieţei muncii.  Informarea şi consultarea cu privire la oportunităţile de educaţie şi formare profesională prin IPT se va realiza prin intermediul unui portal construit ca un serviciu pentru cetățean la care vor avea acces toţi factorii interesaţi. Componenta de consultare a factorilor interesaţi va urmări cu precădere colectarea de la nivelul companiilor a informaţiilor privind nevoile de calificări şi competenţe în scopul adaptării ofertei de formare profesională la nevoile angajatorilor. În acest mod se realizează în mod continuu o corectă dimensionare  a ofertei IPT şi, pe cale de consecinţă se vor obţine informaţii care pot contribui la formularea şi actualizarea nevoilor şi priorităţilor de dezvoltare a infrastructurii educaţionale pentru formarea profesională.

Rezultat 8 al proiectului. 8 PRAI actualizate şi monitorizate anual.

PRAI sunt documente de planificare strategică care au drept scop îmbunătăţirea corelării dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de creştere a contribuţiei învăţământului superior la dezvoltarea regională, la orizontul anului 2020 şi în perspectiva anului 2025.

Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic (IPT) are caracter naţional şi are ca obiectiv major creşterea contribuţiei învăţământului profesional şi tehnic şi a învăţământului superior la dezvoltarea unei economii competitive bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă.

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic asigură dezvoltările metodologice necesare pentru actualizarea şi monitorizarea PRAI şi coordonează activitatea Consorţiilor regionale pentru actualizarea şi monitorizarea PRAI.

Între priorităţile şi acţiunile planificate în PRAI se regăsesc, ca o consecinţă a nevoilor de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic la nivel regional, secţiuni care vizează infrastructura educaţională.  Strategia națională privind Infrastructura educațională va contribui în mod decisiv la prioritizarea acţiunilor ce vizează dezvoltarea infrastructurii educaţionale pentru IPT. În acelaşi timp, PRAI fiind documente de planificare strategică a IPT la nivel regional, elaborate pe baza analizei contextului regional din punct de vedere al evoluţiilor şi previziunilor demografice, de piaţă a muncii şi economice, printr-un proces ce reuneşte multiplii actori sociali, este o sursă de informaţii importantă pentru elaborarea Strategiei naționale privind Infrastructura educațională.

Rezultat 9 al proiectului. Personal din CNDIPT instruit în folosirea metodologiilor şi instrumentelor elaborate cu privire la educația și formarea profesională în România și a activităților specifice acestui sector educațional.