Prezentare proiect

Optimizarea alocării de resurse financiare pentru investițiile în infrastructura publică de învățământ de către autoritățile locale și instituțiile de învățământ superior în cadrul Programului Operațional Regional, Programului Operațional de Competitivitate și Programului Național de Dezvoltare Rurală este o necesitate.

Și aceasta pentru că, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat al României (AP) pentru asigurarea coerenței și consecvenței intervențiilor la nivelul infrastructurii educaționale în perioada 2014-2020, este necesară o abordare strategică, în conformitate cu strategiile sectoriale privind părăsirea timpurie a școlii, învățământul terțiar, învățământului profesional și tehnic, învățarea pe tot parcursul vieții  și luând în considerare tendințele demografice ale populației școlare, pe de o parte, precum și tendințele economice şi de piaţă a muncii, pe de altă parte.

De altfel, Comisia Europeană, în Documentul Commission Services Position Paper privind Acordul de Parteneriat 2014-2020, recomandă:

  • Sprijinirea infrastructurii educaţionale printr-o strategie naţională şi prin planificarea nevoilor de formare la nivel local;
  • Punctul de plecare pentru strategie şi planificare ar trebui să se bazeze pe o cartografiere a structurilor existente și a adecvării acestora, în funcție de tendințele demografice proiectate ale populației școlare şi de capacitatea de răspuns a sistemului de educaţie şi formare profesională la nevoile pieţei muncii.

Capacitatea de răspuns a sistemului de educaţie şi formare profesională la nevoile pieţei muncii este analizată în documente de planificare strategică a ofertei de educaţie şi formare profesională prin învăţământul profesional şi tehnic elaborate la nivel regional şi judeţean: Planurile Regionale de Acţiune pentru Învăţământ, Planurile Locale de Acţiune pentru Învăţământ.  Planurile Regionale de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) sunt documente de planificare strategică a nevoilor de formare care au drept scop îmbunătăţirea corelării dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel regional şi de creştere a contribuţiei învăţământului superior la dezvoltarea regională, la orizontul anului 2020 şi în perspectiva anului 2025.

În acest context, ţinând cont de prevederile OMECS nr. 4456 din 8 iulie 2015 precum şi de faptul că s-au produs o serie de modificări legislative privind învăţământul, în general şi învăţământul profesional şi tehnic, în special, se resimte nevoia acută de a revizui atât metodologia pe baza căreia se actualizează documentele de planificare strategică PRAI cât şi PRAI-urile.

De asemenea, este necesar ca membrii Consorţiilor regionale să fie sprijiniţi prin activităţi de formare pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale a acestor structuri manageriale participative consultative în scopul elaborării documentelor de planificare strategică, PRAI, având în vedere atât modificările de compoziţie instituţională a Consorţiilor regionale ca urmare a OMECS nr. 4456, cât şi modificările legislative apărute în ultimul timp şi cele în curs de apariţie.