Suntem bucuroși să vă putem povesti mai multe despre ultimul proiect implementat de Centrul Naţional de Dezvoltarea a Învăţământului Profesional şi Tehnic: “Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și sprijin în planificarea strategică a educației și formării profesionale – INFRAED”, ce folosește asistență comunitară nerambursabilă, asigurată prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

InfraED se încadrează în Axa prioritară 1 din cadrul Programului Operațional: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Proiectul are drept obiectiv optimizarea alocării de resurse financiare pentru investițiile în infrastructura  publică de învățământ de către autoritățile locale și instituțiile de învățământ superior în cadrul Programului Operațional Regional, Programului Operațional de Competitivitate și Programului Național de Dezvoltare Rurală.  De altfel, acest lucru este cerut si prin prevederile Acordului de Parteneriat al României (AP) pentru asigurarea coerenței și consecvenței intervențiilor la nivelul infrastructurii educaționale în perioada 2014-2020. Pentru aceasta, însă, este necesară o abordare strategică, în conformitate cu strategiile sectoriale privind părăsirea timpurie a școlii, învățământul terțiar, învățământului profesional și tehnic, învățarea pe tot parcursul vieții (strategii ce reprezintă condiționalități ex-ante) și trebuie luate în considerare tendințele demografice ale populației școlare, pe de o parte, și tendințele economice şi de piaţă a muncii, pe de altă parte.

Desfășurat pe parcursul a 36 de luni, InfraEd își propune dezvoltarea și introducerea de strategii, mecanisme, standarde şi proceduri comune în administrația publică, ce vor optimiza procesele decizionale de alocare a resurselor financiare pentru investițiile în infrastructura publică de învățământ.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Optimizarea alocării de resurse financiare și de investiții în infrastructura educațională prin elaborarea unei strategii naționale consultate public, ce asigură decizii informate, bazate pe date concrete rezultate din studii și analize;
  2. Creșterea capacităţii administraţiei publice de asigurare a transparenței procesului decizional, orientat către cetățean și corelat cu piața muncii, pentru învăţământul profesional şi tehnic;
  3. Creșterea capacității planificare strategică la nivel central și local, de implementare, monitorizare şi evaluare a strategiilor, mecanismelor, standardelor şi procedurilor cu privire la educaţia şi formarea profesională şi investițiile în infrastructura de educație.

Cu un buget de 18.447.065,73 lei, InfraEd va desfășura o serie de activități, în vederea obținerii obiectivelor, printre care amintim:

  • Analiza elementelor VET necesare pentru elaborarea analizei funcționale a sistemului de educație și formare profesională
  • Analiza cadrului existent, a definirii performanței sistemului și monitorizării acesteia de către CNDIPT; (ii) analiza managementului financiar, bugetarea și raportarea eficientă pentru susținerea implementării politicilor la nivelul CNDIPT; (iii) analiza managementului resurselor umane la nivelul CNDIPT
  • Elaborarea proiectului Strategiei pentru Infrastructura Educațională
  • Dezvoltare SIG – Sistemul informațional geospațial – pentru infrastructura educațională
  • Revizuirea metodologiei de actualizare şi monitorizare a documentelor de planificare strategică – PRAI